کالج بین المللی prosperity College of Canada در سال ۲۰۲۱ تاسیس شد.
ماموریت کالج تمرکز بر تربیت کوچ حرفه ای و در کنار آن آشنایی با مفاهیمی چون مارکتینگ، برندینگ، تخصص و فروش است.
چشم انداز کالج علاوه بر درونی سازی مفاهیم و دانش کوچینگ، زندگی کردن کوچینگ، رشد فردی و حرفه ای و مهیا کردن دانشپذیران برای شروع فعالیت حرفه ای شان است.

درباره کالج بین المللی PCC ارتباط با کارشناسان ما

وبسایت های ما

سایت فارسی کالج PCC سایت انگلیسی کالج PCC سایت شخصی سعید گل محمدی درباره سعید گل محمدی

دوره های آموزشی

دوره تربیت کوچ حرفه ای کالج PCC

کالج بین المللی prosperity College of Canada در سال ۲۰۲۱ تاسیس شد.
ماموریت کالج تمرکز بر تربیت کوچ حرفه ای و در کنار آن آشنایی با مفاهیمی چون مارکتینگ، برندینگ، تخصص و فروش است.
چشم انداز کالج علاوه بر درونی سازی مفاهیم و دانش کوچینگ، زندگی کردن کوچینگ، رشد فردی و حرفه ای و مهیا کردن دانشپذیران برای شروع فعالیت حرفه ای شان است.

درباره کالج بین المللی PCC ارتباط با کارشناسان ما

وبسایت های ما

سایت فارسی کالج PCC سایت انگلیسی کالج PCC سایت شخصی سعید گل محمدی درباره سعید گل محمدی

دوره های آموزشی

دوره تربیت کوچ حرفه ای کالج PCC